Lớp 4 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Hà ĐứcThụ
10 điểm
Trương Xuân Hoàng Tùng
10 điểm

Có 1474 người đã làm bài

[{"type":7,"op1":2,"op2":1,"so1":9,"so2":8,"so3":11},{"so1":9,"so2":93},{"so2":2,"so1":6},{"type":0,"so1":6,"so2":24},{"so2":7,"so1":49,"idx":1,"help":false},{"so2":9,"so1":10,"idx":6,"help":false},{"idx":3,"so1":7,"so2":28,"so3":2,"help":false},{"eventID":2,"startH":8,"startM":28,"duration":33,"endH":9,"endM":1},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":2,"color":"#ff2a2a","dvi":1,"scale":7,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":230,"y":35},{"x":230,"y":230},{"x":35,"y":230}],"cDai":20,"cRong":20,"x":0,"subtype":1},{"sochuso":5,"type":5,"shortedList":[4,5,6,7,9],"list":[5,7,4,6,9]}]
["9",{"ans0":"93*9","ans1":"837"},{"ans0":"6:2","ans1":"3"},{"ans0":"24:6","ans1":"4"},{"ans2":"56"},{"ans2":"100"},{"ans2":"8"},"33","140","1000"]