Lớp 4 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Hà ĐứcThụ
10 điểm
Trương Xuân Hoàng Tùng
10 điểm

Có 1469 người đã làm bài

[{"type":3,"op1":1,"op2":0,"so1":23,"so2":20,"so3":11},{"so1":7,"so2":22},{"so2":9,"so1":828},{"type":1,"so1":8,"so2":848},{"so2":3,"so1":6,"idx":7,"help":false},{"so2":3,"so1":13,"idx":4,"help":false},{"idx":2,"so1":8,"so2":16,"so3":3,"help":false},{"eventID":11,"startH":22,"startM":5,"duration":82,"endH":23,"endM":27},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":2,"color":"#fc9c00","dvi":1,"scale":3,"hinh":[{"x":135,"y":35},{"x":235,"y":135},{"x":135,"y":235},{"x":35,"y":135}],"cDai":14,"cRong":14,"x":0,"subtype":0},{"sochuso":6,"type":6,"shortedList":[3,5,6,7,8,9],"list":[5,7,3,8,9,6]}]
["23",{"ans0":"22x7","ans1":"154"},{"ans0":"828:9","ans1":"92"},{"ans0":"848:8","ans1":"106"},{"ans2":"8"},{"ans2":"52"},{"ans2":"6"},{"hour":"1","min":"22"},"42","10234"]