Lớp 4 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Hà ĐứcThụ
10 điểm
Trương Xuân Hoàng Tùng
10 điểm

Có 1470 người đã làm bài

[{"type":5,"op1":1,"op2":3,"so3":8,"so1":91,"so2":51},{"so1":3,"so2":160},{"so2":3,"so1":981},{"type":1,"so1":9,"so2":558},{"so2":8,"so1":24,"idx":5,"help":false},{"so2":6,"so1":2,"idx":5,"help":false},{"idx":2,"so1":8,"so2":40,"so3":3,"help":false},{"eventID":1,"startH":1,"startM":4,"duration":125,"endH":3,"endM":9},{"sType":0,"sIndex":2,"cIndex":9,"color":"#8fff16","dvi":0,"scale":6,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":260,"y":35},{"x":260,"y":170},{"x":35,"y":170}],"cDai":23,"cRong":14,"x":1,"subtype":1},{"sochuso":5,"type":6,"shortedList":[1,3,5,6,8],"list":[5,8,6,3,1]}]
["91",{"ans0":"160*3","ans1":"480"},{"ans0":"981:3","ans1":"327"},{"ans0":"558:9","ans1":"62"},{"ans2":"27"},{"ans2":"14"},{"ans2":"15"},{"hour":"2","min":"5"},"138","1023"]