Lớp 4 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Hà ĐứcThụ
10 điểm
Trương Xuân Hoàng Tùng
10 điểm

Có 1481 người đã làm bài

[{"type":8,"op1":3,"op2":0,"so2":8,"so1":48,"so3":59},{"so1":5,"so2":143},{"so2":6,"so1":714},{"type":1,"so1":7,"so2":728},{"so2":6,"so1":42,"idx":1,"help":false},{"so2":5,"so1":10,"idx":3,"help":false},{"idx":1,"so1":7,"so2":28,"so3":1,"help":false},{"eventID":7,"startH":7,"startM":24,"duration":92,"endH":8,"endM":56},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":13,"color":"#b6b6b6","dvi":2,"scale":5,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":230,"y":35},{"x":230,"y":230},{"x":35,"y":230}],"cDai":20,"cRong":20,"x":0,"subtype":0},{"sochuso":4,"type":6,"shortedList":[1,2,3,9],"list":[1,9,2,3]}]
["48",{"ans0":"143*5","ans1":"715"},{"ans0":"714:6","ans1":"119"},{"ans0":"728:7","ans1":"104"},{"ans2":"49"},{"ans2":"60"},{"ans2":"4"},{"hour":"1","min":"32"},"100","102"]