Lớp 4 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Hà ĐứcThụ
10 điểm
Trương Xuân Hoàng Tùng
10 điểm

Có 1469 người đã làm bài

[{"type":2,"op1":0,"op2":3,"so3":8,"so1":19,"so2":13},{"so1":5,"so2":192},{"so2":5,"so1":510},{"type":0,"so1":7,"so2":42},{"so2":5,"so1":15,"idx":6,"help":false},{"so2":8,"so1":11,"idx":7,"help":false},{"idx":2,"so1":4,"so2":40,"so3":7,"help":false},{"eventID":4,"startH":8,"startM":4,"duration":70,"endH":9,"endM":14},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":2,"color":"#5674b9","dvi":0,"scale":4,"hinh":[{"x":135,"y":35},{"x":235,"y":135},{"x":135,"y":235},{"x":35,"y":135}],"cDai":14,"cRong":14,"x":0,"subtype":1},{"sochuso":4,"type":4,"shortedList":[4,6,7,9],"list":[7,4,6,9]}]
["19",{"ans0":"192x5","ans1":"960"},{"ans0":"510:5","ans1":"102"},{"ans0":"42:7","ans1":"6"},{"ans2":"18"},{"ans2":"99"},{"ans2":"70"},{"hour":"1","min":"10"},"56","467"]