Lớp 4 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Hà ĐứcThụ
10 điểm
Trương Xuân Hoàng Tùng
10 điểm

Có 1469 người đã làm bài

[{"type":1,"op1":0,"op2":2,"so1":3,"so2":5,"so3":7},{"so1":6,"so2":95},{"so2":2,"so1":864},{"type":1,"so1":5,"so2":270},{"so2":9,"so1":36,"idx":1,"help":false},{"so2":9,"so1":2,"idx":2,"help":false},{"idx":1,"so1":6,"so2":90,"so3":1,"help":false},{"eventID":11,"startH":20,"startM":24,"duration":189,"endH":23,"endM":33},{"sType":0,"sIndex":1,"cIndex":17,"color":"#8fff16","dvi":1,"scale":3,"hinh":[{"x":35,"y":45},{"x":260,"y":32},{"x":265,"y":155},{"x":43,"y":167}],"cDai":23,"cRong":12,"x":1,"subtype":1},{"sochuso":5,"type":6,"shortedList":[0,4,6,7,9],"list":[6,7,9,0,4]}]
["3",{"ans0":"95x6","ans1":"570"},{"ans0":"864:2","ans1":"432"},{"ans0":"270:5","ans1":"54"},{"ans2":"40"},{"ans2":"20"},{"ans2":"15"},{"hour":"3","min":"9"},"69","1023"]