Lớp 4 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Hà ĐứcThụ
10 điểm
Trương Xuân Hoàng Tùng
10 điểm

Có 1474 người đã làm bài

[{"type":4,"op1":1,"op2":2,"so1":57,"so2":54,"so3":2},{"so1":10,"so2":64},{"so2":6,"so1":186},{"type":1,"so1":4,"so2":472},{"so2":5,"so1":20,"idx":6,"help":false},{"so2":6,"so1":6,"idx":5,"help":false},{"idx":3,"so1":8,"so2":96,"so3":2,"help":false},{"eventID":7,"startH":7,"startM":21,"duration":177,"endH":10,"endM":18},{"sType":0,"sIndex":1,"cIndex":5,"color":"#cf99cf","dvi":0,"scale":4,"hinh":[{"x":35,"y":45},{"x":260,"y":32},{"x":265,"y":155},{"x":43,"y":167}],"cDai":23,"cRong":12,"x":1,"subtype":1},{"sochuso":4,"type":5,"shortedList":[4,5,7,9],"list":[7,9,5,4]}]
["57",{"ans0":"64 * 10","ans1":"640"},{"ans0":"186 : 6","ans1":"31"},{"ans0":"472 : 4","ans1":"118"},{"ans2":"24"},{"ans2":"42"},{"ans2":"24"},{"hour":"2","min":"57"},"92","100"]