Lớp 4 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Hà ĐứcThụ
10 điểm
Trương Xuân Hoàng Tùng
10 điểm

Có 1469 người đã làm bài

[{"type":6,"op1":2,"op2":0,"so1":7,"so2":5,"so3":50},{"so1":4,"so2":169},{"so2":5,"so1":615},{"type":1,"so1":8,"so2":568},{"so2":4,"so1":76,"idx":5,"help":false},{"so2":2,"so1":33,"idx":2,"help":false},{"idx":5,"so1":4,"so2":8,"so3":3,"help":false},{"eventID":9,"startH":16,"startM":44,"duration":136,"endH":19,"endM":0},{"sType":0,"sIndex":1,"cIndex":13,"color":"#8fff16","dvi":1,"scale":3,"hinh":[{"x":35,"y":45},{"x":260,"y":32},{"x":265,"y":155},{"x":43,"y":167}],"cDai":23,"cRong":12,"x":0,"subtype":0},{"sochuso":4,"type":5,"shortedList":[4,5,6,8],"list":[4,5,8,6]}]
["7",{"ans0":"169x4","ans1":"676"},{"ans0":"615:5","ans1":"123"},{"ans0":"568:8","ans1":"71"},{"ans2":"95"},{"ans2":"99"},{"ans2":"6"},{"hour":"2","min":"16"},"36","100"]