Lớp 4 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Hà ĐứcThụ
10 điểm
Trương Xuân Hoàng Tùng
10 điểm

Có 1549 người đã làm bài

[{"type":0,"op1":0,"op2":1,"so1":80,"so2":18,"so3":95},{"so1":7,"so2":132},{"so2":2,"so1":756},{"type":1,"so1":7,"so2":392},{"so2":4,"so1":52,"idx":7,"help":false},{"so2":6,"so1":10,"idx":6,"help":false},{"idx":3,"so1":7,"so2":42,"so3":6,"help":false},{"eventID":3,"startH":1,"startM":6,"duration":179,"endH":4,"endM":5},{"sType":0,"sIndex":0,"cIndex":1,"color":"#16d0ff","dvi":1,"scale":1,"hinh":[{"x":55,"y":32},{"x":258,"y":65},{"x":243,"y":158},{"x":40,"y":125}],"cDai":21,"cRong":9,"x":0,"subtype":0},{"sochuso":4,"type":8,"shortedList":[0,5,7,8],"list":[7,5,0,8]}]
["80",{"ans0":"132x7","ans1":"924"},{"ans0":"756:2","ans1":"378"},{"ans0":"392:7","ans1":"56"},{"ans2":"65"},{"ans2":"70"},{"ans2":"36"},{"hour":"2","min":"59"},"9","987"]