Lớp 4 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Nguyen thi Mai
10 điểm
Lê Thi Ngoc Anh
10 điểm
Lê Thi Ngoc Anh
10 điểm
ran love shinichi
10 điểm
Vũ Quốc Việt
10 điểm

Có 524 người đã làm bài

[{"type":3,"op1":1,"op2":0,"so1":41,"so2":21,"so3":6},{"so1":6,"so2":71},{"so2":9,"so1":360},{"type":0,"so1":10,"so2":950},{"so2":2,"so1":2,"idx":1,"help":false},{"so2":5,"so1":3,"idx":7,"help":false},{"idx":4,"so1":5,"so2":35,"so3":3,"help":false},{"eventID":0,"startH":7,"startM":49,"duration":92,"endH":9,"endM":21},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":2,"color":"#8fff16","dvi":0,"scale":2,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":230,"y":35},{"x":230,"y":230},{"x":35,"y":230}],"cDai":20,"cRong":20,"x":0,"subtype":0},{"sochuso":4,"type":4,"shortedList":[2,6,8,9],"list":[2,8,6,9]}]
["41",{"ans0":"71 * 6 ","ans1":"426"},{"ans0":"360 / 9","ans1":"40"},{"ans0":"950 / 10","ans1":"95"},{"ans2":"3"},{"ans2":"18"},{"ans2":"21"},{"hour":"1","min":"32"},"40","2689"]