Lớp 4 - Kiểm tra tháng 9

00:00

Điểm cao:

Nguyen thi Mai
10 điểm
Lê Thi Ngoc Anh
10 điểm
Lê Thi Ngoc Anh
10 điểm
Triệu Mẫn
10 điểm
truongtienduc
10 điểm

Có 653 người đã làm bài

[{"type":3,"op1":1,"op2":0,"so1":41,"so2":21,"so3":6},{"so1":6,"so2":71},{"so2":9,"so1":360},{"type":0,"so1":10,"so2":950},{"so2":2,"so1":2,"idx":1,"help":false},{"so2":5,"so1":3,"idx":7,"help":false},{"idx":4,"so1":5,"so2":35,"so3":3,"help":false},{"eventID":0,"startH":7,"startM":49,"duration":92,"endH":9,"endM":21},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":2,"color":"#8fff16","dvi":0,"scale":2,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":230,"y":35},{"x":230,"y":230},{"x":35,"y":230}],"cDai":20,"cRong":20,"x":0,"subtype":0},{"sochuso":4,"type":4,"shortedList":[2,6,8,9],"list":[2,8,6,9]}]
["41",{"ans0":"71 * 6 ","ans1":"426"},{"ans0":"360 / 9","ans1":"40"},{"ans0":"950 / 10","ans1":"95"},{"ans2":"3"},{"ans2":"18"},{"ans2":"21"},{"hour":"1","min":"32"},"40","2689"]