Lớp 4 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Hà ĐứcThụ
10 điểm
Trương Xuân Hoàng Tùng
10 điểm

Có 1470 người đã làm bài

[{"type":6,"op1":2,"op2":0,"so1":8,"so2":5,"so3":40},{"so1":4,"so2":38},{"so2":4,"so1":656},{"type":0,"so1":8,"so2":776},{"so2":6,"so1":72,"idx":6,"help":false},{"so2":8,"so1":2,"idx":1,"help":false},{"idx":2,"so1":6,"so2":66,"so3":4,"help":false},{"eventID":0,"startH":7,"startM":43,"duration":128,"endH":9,"endM":51},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":12,"color":"#16d0ff","dvi":2,"scale":8,"hinh":[{"x":135,"y":35},{"x":235,"y":135},{"x":135,"y":235},{"x":35,"y":135}],"cDai":14,"cRong":14,"x":0,"subtype":1},{"sochuso":6,"type":6,"shortedList":[2,4,5,7,8,9],"list":[7,9,5,2,8,4]}]
["8",{"ans0":"38x4","ans1":"152"},{"ans0":"656/4","ans1":"164"},{"ans0":"776/8","ans1":"97"},{"ans2":"84"},{"ans2":"18"},{"ans2":"44"},{"hour":"2","min":"8"},"112","10234"]