Lớp 3 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014

00:00

Điểm cao:

songoku saiya thinh no
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm

Có 2453 người đã làm bài

[{"list":[536,952,738],"N":3,"max":536},{"so1":819,"so2":301},{"so1":18,"so2":9},{"so1":37,"so2":56},{"type":0,"so1":48,"so2":77},{"so1":6,"so2":5},{"so2":3,"so1":24},{"type":1,"b":3,"c":5},{"so1":30,"so2":33,"idx":17},{"pheptinh":1,"so1":87,"so2":3,"kq":84,"type":0,"position":"11"}]
["536","518",{"ans0":"18-9","ans1":"9"},{"ans0":"56+37","ans1":"93"},{"ans0":"77-48","ans1":"29"},{"ans0":"5*6","ans1":"30"},{"ans0":"24/3","ans1":"8"},"<",{"ans1":"30+33=63","ans2":"63"},["4","8"]]