Lớp 3 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Triệu Mẫn
10 điểm
Có Huất
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm

Có 774 người đã làm bài

[{"list":[898,599,943,723,631,677,481],"N":7,"max":481},{"so1":790,"so2":594},{"so1":28,"so2":20},{"so1":1,"so2":66},{"type":0,"so1":89,"so2":96},{"so1":9,"so2":5},{"so2":4,"so1":36},{"type":1,"b":4,"c":3},{"so1":62,"so2":34,"idx":11},{"pheptinh":1,"so1":1,"so2":0,"kq":1,"type":0,"position":"1"}]
["481","196",{"ans0":"28-20","ans1":"8"},{"ans0":"66+1","ans1":"67"},{"ans0":"96-89","ans1":"7"},{"ans0":"5x9","ans1":"45"},{"ans0":"36:4","ans1":"9"},">",{"ans1":"62+34=96","ans2":"96"},["1"]]