Lớp 3 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Triệu Mẫn
10 điểm
Có Huất
10 điểm
kissmyasshloe
10 điểm
Victor Blade
10 điểm
roronoa zoro
10 điểm

Có 706 người đã làm bài

[{"list":[963,774,895,815,969,944,970,950],"N":8,"max":774},{"so1":25,"so2":12},{"so1":62,"so2":23},{"so1":81,"so2":11},{"type":1,"so1":63,"so2":90},{"so1":2,"so2":3},{"so2":5,"so1":15},{"type":0,"a":3,"b":4,"c":5},{"so1":42,"so2":28,"idx":1},{"pheptinh":1,"so1":62,"so2":54,"kq":8,"type":0,"position":"01"}]
["774","13",{"ans0":"62-23","ans1":"39"},{"ans0":"11+81","ans1":"92"},{"ans0":"90-63","ans1":"27"},{"ans0":"3x2","ans1":"6"},{"ans0":"15:5","ans1":"3"},"<",{"ans1":"42+28=70","ans2":"70"},["2","0"]]