Lớp 2 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm

Có 3720 người đã làm bài

[{"so1":37,"so2":2},{"so1":11,"so2":24},{"m":8},{"cm":60},{"type":1,"so1":85,"so2":96},{"so1":15,"so2":11},{"so2":87,"so1":11},{"type":3,"sogiua":50,"songang":79,"sodoc":26,"kqngang":29,"kqdoc":76,"pheptinhdoc":"+","pheptinhngang":"-","display_type":4},{"type":1,"op1":1,"op2":0,"so1":15,"so2":13,"so3":52},{"so1":67,"so2":11,"idx":4}]
["35","35","80","6",{"ans0":"96-85","ans1":"11"},{"ans0":"15-11","ans1":"4"},{"ans0":"87+11","ans1":"98"},{"input1":"50","input2":"26"},"15",{"ans1":"67+11=78","ans2":"78"}]