Lớp 2 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 3619

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 nguyen quang trung10 0 phút - 35 giây2016-04-09 07:14:18 1 Xem bài làm
2 songoku saiya thinh no10 0 phút - 36 giây2016-03-13 15:07:34 1 Xem bài làm
3 nguyen quang trung10 0 phút - 37 giây2016-03-05 20:46:18 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Hiếu Nhân10 0 phút - 44 giây2016-06-18 15:10:06 2 Xem bài làm
5 nguyen quang trung10 0 phút - 46 giây2016-02-28 17:16:35 1 Xem bài làm
6 Ve Ge Ta10 0 phút - 50 giây2015-02-15 20:55:11 1 Xem bài làm
7 Cao Dang Khoa10 0 phút - 51 giây2015-08-16 20:23:59 1 Xem bài làm
8 Trần Quốc An10 0 phút - 51 giây2014-09-13 20:15:55 1 Xem bài làm
9 trần minh quân10 0 phút - 52 giây2015-02-26 20:27:59 1 Xem bài làm
10 tungtung10 0 phút - 52 giây2014-10-19 19:38:07 1 Xem bài làm
11 Songotenks10 0 phút - 53 giây2015-02-15 07:38:26 1 Xem bài làm
12 Nguyen Minh Duc10 0 phút - 53 giây2015-01-26 15:29:41 1 Xem bài làm
13 naruto10 0 phút - 53 giây2016-04-29 20:53:14 1 Xem bài làm
14 nguyen quang trung10 0 phút - 55 giây2016-02-08 13:23:53 1 Xem bài làm
15 SHINNOSUKE10 0 phút - 55 giây2015-08-16 16:54:42 1 Xem bài làm
16 trang_2a10 0 phút - 55 giây2014-12-10 12:09:03 1 Xem bài làm
17 Trung Kenny10 0 phút - 55 giây2014-09-16 17:01:28 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Xuân Đức10 0 phút - 56 giây2017-01-20 11:36:05 1 Xem bài làm
19 Cao Tuấn Anh10 0 phút - 56 giây2016-09-02 08:32:17 1 Xem bài làm
20 Miyuhara10 0 phút - 56 giây2015-06-19 17:43:01 1 Xem bài làm
21 Đỗ Ngọc Hải10 0 phút - 56 giây2015-05-24 15:25:12 1 Xem bài làm
22 Trần Quốc An10 0 phút - 56 giây2014-09-08 18:23:00 1 Xem bài làm
23 Trương Quang Đạt10 0 phút - 57 giây2014-09-15 18:54:09 2 Xem bài làm
24 Lê Hoàng Anh Huy10 0 phút - 57 giây2015-03-24 21:03:37 1 Xem bài làm
25 Thỏ Trắng10 0 phút - 57 giây2015-03-15 19:34:56 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Đỗ Minh Khoa10 0 phút - 57 giây2015-02-14 14:00:48 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Thị Hồng Vân10 0 phút - 58 giây2015-01-10 12:03:05 1 Xem bài làm
28 kissmyasshloe10 0 phút - 59 giây2016-05-25 15:35:18 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Hồng Thái10 0 phút - 59 giây2015-01-09 19:31:07 1 Xem bài làm
30 Trần Doãn Tuấn10 0 phút - 59 giây2014-10-04 20:04:55 1 Xem bài làm
31 Son Go Ku10 1 phút - 0 giây2015-02-14 09:33:24 1 Xem bài làm
32 Do Duy Hao10 1 phút - 0 giây2015-02-09 20:42:32 1 Xem bài làm
33 Trần Quốc An10 1 phút - 0 giây2014-09-11 18:23:38 1 Xem bài làm
34 Lê Quang Phúc10 1 phút - 0 giây2015-03-14 10:42:09 1 Xem bài làm
35 Phượng Hoàng Dung Nham10 1 phút - 1 giây2016-09-21 19:00:37 1 Xem bài làm
36 nguyen le huy hoang10 1 phút - 1 giây2016-02-20 15:21:51 1 Xem bài làm
37 Đào Trọng Violympic10 1 phút - 1 giây2015-01-26 09:42:15 1 Xem bài làm
38 Hai Trieu10 1 phút - 2 giây2016-07-16 09:56:28 1 Xem bài làm
39 Eunji10 1 phút - 2 giây2016-06-13 07:48:32 1 Xem bài làm
40 Tôm Tớn10 1 phút - 2 giây2015-08-23 20:09:06 1 Xem bài làm
41 Trần Duy Hưng10 1 phút - 2 giây2015-08-15 12:19:11 1 Xem bài làm
42 phạm thị thu10 1 phút - 2 giây2015-03-29 08:28:11 1 Xem bài làm
43 Đặng Hồng Trung10 1 phút - 2 giây2014-10-24 18:09:42 1 Xem bài làm
44 Trần Quốc An10 1 phút - 2 giây2014-09-08 18:21:41 1 Xem bài làm
45 Dương Đức Hải10 1 phút - 2 giây2016-08-15 16:48:27 1 Xem bài làm
46 nguyentronganhtu10 1 phút - 3 giây2015-04-16 15:43:23 8 Xem bài làm
47 Cao Tuấn Anh10 1 phút - 3 giây2016-09-01 06:31:20 1 Xem bài làm
48 sakura antena10 1 phút - 3 giây2016-06-22 09:30:17 1 Xem bài làm
49 huhuhu10 1 phút - 3 giây2014-10-14 17:43:26 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Hà Thương10 1 phút - 4 giây2016-06-11 08:18:39 1 Xem bài làm