Lớp 2 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm
roronoa zoro
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 1199 người đã làm bài

[{"so1":53,"so2":1},{"so1":76,"so2":10},{"m":3},{"cm":60},{"type":1,"so1":27,"so2":97},{"so1":49,"so2":27},{"so2":27,"so1":21},{"type":2,"sogiua":63,"songang":21,"sodoc":65,"kqngang":84,"kqdoc":2,"pheptinhdoc":"-","pheptinhngang":"+","display_type":5},{"type":0,"op1":0,"op2":1,"so1":12,"so2":40,"so3":42},{"so1":64,"so2":12,"idx":7}]
["52","86","30","6",{"ans0":"97-27","ans1":"70"},{"ans0":"49-27","ans1":"22"},{"ans0":"27+21","ans1":"48"},{"input1":"21","input2":"65"},"12",{"ans1":"64+12=76","ans2":"76"}]