Lớp 1 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014

Kiểm tra tháng 9 (năm học 2014 - 2015)

00:00

Điểm cao:

Băng Hải Tặc Fuck
10 điểm
Nguyễn Đức Vũ
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Nguyễn Dũng
10 điểm
Ban Gia Ma No
10 điểm

Có 10902 người đã làm bài

[{"val":2,"imageId":"gl15"},{"list":["5","8","10"],"trueans":"8","imageId":"gl6"},{"val":9,"imageId":"gl10"},{"Min":1,"Max":8,"trueans":2,"color":"#35aede"},{"Min":6,"Max":10,"trueans":8,"color":"#eb761d"},{"Min":2,"Max":8,"trueans":3,"color":"#0a7d25"},{"type":4,"so":8,"so2":1,"so3":3,"dapan":[2]},{"list":[2,3,4,2,8,7],"N":6,"max":8},{"list":[6,3,3,8,0],"N":5,"max":0},{"list":[{"id":16,"color":"#00cc00"},{"id":7,"color":"#fff200"},{"id":9,"color":"#66c0f0"},{"id":3,"color":"#ff9600"}],"shapeId":9,"shapeName":"hình tam giác","indexList":[1,2,3]}]
["2","8","9","2","8","3",[2],"8","0",[1,2,3]]