Lớp 1 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Nguyen Quang Trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
tungtung
10 điểm
Huỳnh Nguyên Phúc
10 điểm
Đặng Hồng Trung
10 điểm

Có 3153 người đã làm bài

[{"type":5,"dm":70},{"type":0,"so1":45,"so2":75},{"so1":61,"so2":41},{"nguoiId":3,"dovatId":1,"tong":80,"chodi":20},{"type":1,"a":96,"b":87,"c":92},{"gio":10,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":12,"phutcanchinh":0},{"type":3,"colorId":1,"A":60,"B":27,"C":20,"D":37},{"so1":41,"so2":44,"idx":9},{"so1":25,"so2":11,"idx":4},{"sIndex":1,"cIndex":10,"color":"#8fff16"}]
["7",{"ans0":"75-45","ans1":"30"},{"ans0":"61-41","ans1":"20"},"40",">",{"uansHour":12,"uansMinute":0},["60","20","60","60","37"],{"ans1":"44+41=85","ans2":"85"},{"ans1":"25-11=14","ans2":"14"},"5"]