Lớp 1 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Nguyen Quang Trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
tungtung
10 điểm
Huỳnh Nguyên Phúc
10 điểm
Đặng Hồng Trung
10 điểm

Có 3230 người đã làm bài

[{"type":5,"dm":10},{"type":0,"so1":84,"so2":98},{"so1":57,"so2":14},{"nguoiId":1,"dovatId":1,"tong":100,"chodi":40},{"type":1,"a":89,"b":77,"c":26},{"gio":7,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":10,"phutcanchinh":0},{"type":2,"colorId":2,"A":30,"B":44,"C":16,"D":48},{"so1":23,"so2":12,"idx":10},{"so1":54,"so2":31,"idx":9},{"sIndex":5,"cIndex":5,"color":"#ff6666"}]
["1",{"ans0":"98-84","ans1":"14"},{"ans0":"57-14","ans1":"43"},"20","<",{"uansHour":10,"uansMinute":0},["30","30","16","30","48"],{"ans1":"23+12=35","ans2":"35"},{"ans1":"54-31=23","ans2":"23"},"9"]