Lớp 1 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Nguyen Quang Trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
tungtung
10 điểm
Huỳnh Nguyên Phúc
10 điểm
Đặng Hồng Trung
10 điểm

Có 3156 người đã làm bài

[{"type":5,"dm":70},{"type":1,"so1":23,"so2":54},{"so1":81,"so2":21},{"nguoiId":4,"dovatId":1,"tong":90,"chodi":10},{"type":1,"a":94,"b":82,"c":83},{"gio":10,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":6,"phutcanchinh":0},{"type":6,"colorId":0,"A":67,"B":11,"D":0,"C":86},{"so1":51,"so2":23,"idx":10},{"so1":44,"so2":21,"idx":9},{"sIndex":5,"cIndex":9,"color":"#b6b6b6"}]
["7",{"ans0":"54-23","ans1":"31"},{"ans0":"81-21","ans1":"60"},"70",">",{"uansHour":6,"uansMinute":0},["67","0","86","67","0"],{"ans1":"51+23=74","ans2":"74"},{"ans1":"44-21=23","ans2":"23"},"9"]