Lớp 1 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Nguyen Quang Trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
tungtung
10 điểm
Huỳnh Nguyên Phúc
10 điểm
Đặng Hồng Trung
10 điểm

Có 3223 người đã làm bài

[{"type":5,"dm":60},{"type":0,"so1":13,"so2":37},{"so1":42,"so2":20},{"nguoiId":3,"dovatId":1,"tong":70,"chodi":20},{"type":0,"a":72,"b":48,"c":32},{"gio":2,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":10,"phutcanchinh":0},{"type":5,"colorId":3,"A":36,"C":22,"B":51,"D":31},{"so1":39,"so2":40,"idx":3},{"so1":65,"so2":34,"idx":2},{"sIndex":3,"cIndex":8,"color":"#ff2a2a"}]
["6",{"ans0":"37-13","ans1":"24"},{"ans0":"42-20","ans1":"22"},"30",">",{"uansHour":9,"uansMinute":60},["36","51","36","36","31"],{"ans1":"39+40=79","ans2":"79"},{"ans1":"65-34=31","ans2":"31"},"10"]