Lớp 1 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Nguyen Quang Trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
tungtung
10 điểm
Huỳnh Nguyên Phúc
10 điểm
Đặng Hồng Trung
10 điểm

Có 3156 người đã làm bài

[{"type":5,"dm":30},{"type":0,"so1":13,"so2":53},{"so1":26,"so2":13},{"nguoiId":3,"dovatId":1,"tong":50,"chodi":20},{"type":1,"a":97,"b":86,"c":87},{"gio":12,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":11,"phutcanchinh":0},{"type":3,"colorId":2,"A":20,"B":15,"C":5,"D":40},{"so1":29,"so2":70,"idx":0},{"so1":36,"so2":15,"idx":13},{"sIndex":1,"cIndex":12,"color":"#b6b6b6"}]
["3",{"ans0":"53-13","ans1":"40"},{"ans0":"26-13","ans1":"13"},"10",">",{"uansHour":11,"uansMinute":0},["20","5","20","20","40"],{"ans1":"29+70=99","ans2":"99"},{"ans1":"36-15=21","ans2":"21"},"5"]