Lớp 1 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Nguyen Quang Trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
tungtung
10 điểm
Huỳnh Nguyên Phúc
10 điểm
Đặng Hồng Trung
10 điểm

Có 3156 người đã làm bài

[{"type":5,"dm":80},{"type":0,"so1":11,"so2":54},{"so1":40,"so2":20},{"nguoiId":2,"dovatId":2,"tong":60,"chodi":20},{"type":1,"a":80,"b":9,"c":74},{"gio":4,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":3,"phutcanchinh":0},{"type":3,"colorId":1,"A":90,"B":6,"C":1,"D":8},{"so1":34,"so2":24,"idx":9},{"so1":68,"so2":66,"idx":1},{"sIndex":0,"cIndex":17,"color":"#119dff"}]
["8",{"ans0":"54 - 11","ans1":"43"},{"ans0":"40 - 20","ans1":"20"},"20",">",{"uansHour":3,"uansMinute":0},["90","1","90","90","8"],{"ans1":"34 + 24 = 58","ans2":"58"},{"ans1":"68 - 66 = 2","ans2":"2"},"3"]