Lớp 1 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Nguyen Quang Trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
tungtung
10 điểm
Huỳnh Nguyên Phúc
10 điểm
Đặng Hồng Trung
10 điểm

Có 3153 người đã làm bài

[{"type":5,"dm":40},{"type":0,"so1":53,"so2":78},{"so1":68,"so2":54},{"nguoiId":3,"dovatId":1,"tong":50,"chodi":10},{"type":1,"a":97,"b":93,"c":2},{"gio":3,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":12,"phutcanchinh":0},{"type":1,"colorId":1,"D":20,"C":8,"B":20,"A":21},{"so1":49,"so2":50,"idx":9},{"so1":56,"so2":32,"idx":15},{"sIndex":1,"cIndex":7,"color":"#ff6666"}]
["4",{"ans0":"78-53","ans1":"25"},{"ans0":"68-54","ans1":"14"},"30","<",{"uansHour":12,"uansMinute":0},["21","20","8","20","8"],{"ans1":"49+50=99","ans2":"99"},{"ans1":"56-32=24","ans2":"24"},"5"]