Lớp 1 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Nguyen Quang Trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
tungtung
10 điểm
Huỳnh Nguyên Phúc
10 điểm
Đặng Hồng Trung
10 điểm

Có 3158 người đã làm bài

[{"type":5,"dm":70},{"type":0,"so1":23,"so2":43},{"so1":17,"so2":13},{"nguoiId":3,"dovatId":0,"tong":50,"chodi":10},{"type":1,"a":90,"b":84,"c":45},{"gio":6,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":11,"phutcanchinh":0},{"type":5,"colorId":3,"A":11,"C":80,"B":77,"D":65},{"so1":42,"so2":47,"idx":3},{"so1":72,"so2":20,"idx":8},{"sIndex":9,"cIndex":16,"color":"#00c933"}]
["7",{"ans0":"43-23","ans1":"20"},{"ans0":"17-13","ans1":"4"},"30","<",{"uansHour":11,"uansMinute":0},["11","77","11","11","65"],{"ans1":"42+47=89","ans2":"89"},{"ans1":"72-20=52","ans2":"52"},"11"]