Lớp 1 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Nguyen Quang Trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
tungtung
10 điểm
Huỳnh Nguyên Phúc
10 điểm
Đặng Hồng Trung
10 điểm

Có 3234 người đã làm bài

[{"type":5,"dm":50},{"type":1,"so1":7,"so2":18},{"so1":46,"so2":32},{"nguoiId":2,"dovatId":1,"tong":90,"chodi":20},{"type":1,"a":86,"b":78,"c":40},{"gio":12,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":3,"phutcanchinh":0},{"type":8,"colorId":1,"C":45,"D":21,"B":12,"E":47,"A":35},{"so1":25,"so2":61,"idx":6},{"so1":36,"so2":35,"idx":15},{"sIndex":9,"cIndex":16,"color":"#119dff"}]
["5",{"ans0":"18-7","ans1":"11"},{"ans0":"46-32","ans1":"14"},"50","<",{"uansHour":3,"uansMinute":0},["12","45","45","47","12"],{"ans1":"25+61=86","ans2":"86"},{"ans1":"36-35=1","ans2":"1"},"11"]