Lớp 1 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Nguyen Quang Trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
tungtung
10 điểm
Huỳnh Nguyên Phúc
10 điểm
Đặng Hồng Trung
10 điểm

Có 3158 người đã làm bài

[{"type":5,"dm":80},{"type":0,"so1":92,"so2":96},{"so1":64,"so2":12},{"nguoiId":0,"dovatId":2,"tong":50,"chodi":20},{"type":1,"a":95,"b":41,"c":87},{"gio":11,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":7,"phutcanchinh":0},{"type":8,"colorId":2,"C":43,"D":10,"B":10,"E":61,"A":51},{"so1":48,"so2":20,"idx":5},{"so1":62,"so2":51,"idx":10},{"sIndex":10,"cIndex":2,"color":"#ff2a2a"}]
["8",{"ans0":"96-92","ans1":"4"},{"ans0":"64-12","ans1":"52"},"10",">",{"uansHour":7,"uansMinute":0},["10","43","43","61","10"],{"ans1":"48+20=68","ans2":"68"},{"ans1":"62-51=11","ans2":"11"},"11"]