Lớp 1 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Nguyen Quang Trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
tungtung
10 điểm
Huỳnh Nguyên Phúc
10 điểm
Đặng Hồng Trung
10 điểm

Có 3232 người đã làm bài

[{"type":5,"dm":80},{"type":0,"so1":18,"so2":78},{"so1":88,"so2":60},{"nguoiId":2,"dovatId":1,"tong":80,"chodi":30},{"type":0,"a":96,"b":70,"c":15},{"gio":7,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":11,"phutcanchinh":0},{"type":6,"colorId":1,"A":61,"B":17,"D":1,"C":10},{"so1":64,"so2":34,"idx":13},{"so1":41,"so2":30,"idx":8},{"sIndex":4,"cIndex":4,"color":"#00c933"}]
["8",{"ans0":"78-18","ans1":"60"},{"ans0":"88-60","ans1":"28"},"20",">",{"uansHour":11,"uansMinute":0},["61","1","10","61","1"],{"ans1":"64+34=98","ans2":"98"},{"ans1":"41-30=11","ans2":"11"},"9"]