Lớp 1 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Nguyen Quang Trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
tungtung
10 điểm
Huỳnh Nguyên Phúc
10 điểm
Đặng Hồng Trung
10 điểm

Có 3231 người đã làm bài

[{"type":5,"dm":30},{"type":0,"so1":21,"so2":84},{"so1":61,"so2":51},{"nguoiId":2,"dovatId":1,"tong":80,"chodi":20},{"type":1,"a":99,"b":97,"c":95},{"gio":1,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":5,"phutcanchinh":0},{"type":6,"colorId":3,"A":21,"B":3,"D":52,"C":25},{"so1":34,"so2":64,"idx":5},{"so1":52,"so2":10,"idx":8},{"sIndex":2,"cIndex":13,"color":"#16d0ff"}]
["3",{"ans0":"84-21","ans1":"63"},{"ans0":"61-51","ans1":"10"},"40","<",{"uansHour":5,"uansMinute":0},["21","52","25","21","52"],{"ans1":"34+64=98","ans2":"98"},{"ans1":"52-10=42","ans2":"42"},"6"]