Lớp 1 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Nguyen Quang Trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
tungtung
10 điểm
Huỳnh Nguyên Phúc
10 điểm
Đặng Hồng Trung
10 điểm

Có 3153 người đã làm bài

[{"type":5,"dm":60},{"type":0,"so1":42,"so2":88},{"so1":27,"so2":4},{"nguoiId":4,"dovatId":0,"tong":80,"chodi":30},{"type":0,"a":92,"b":72,"c":46},{"gio":8,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":3,"phutcanchinh":0},{"type":1,"colorId":3,"D":40,"C":7,"B":51,"A":37},{"so1":62,"so2":23,"idx":6},{"so1":68,"so2":45,"idx":4},{"sIndex":0,"cIndex":1,"color":"#00c933"}]
["6",{"ans0":"88-42","ans1":"46"},{"ans0":"27-4","ans1":"23"},"20",">",{"uansHour":2,"uansMinute":60},["37","51","7","51","7"],{"ans1":"62+23=85","ans2":"85"},{"ans1":"68-45=23","ans2":"23"},"3"]