Lớp 1 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Nguyen Quang Trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
tungtung
10 điểm
Huỳnh Nguyên Phúc
10 điểm
Đặng Hồng Trung
10 điểm

Có 3154 người đã làm bài

[{"type":5,"dm":80},{"type":1,"so1":34,"so2":95},{"so1":43,"so2":41},{"nguoiId":4,"dovatId":2,"tong":50,"chodi":10},{"type":0,"a":63,"b":65,"c":16},{"gio":10,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":5,"phutcanchinh":0},{"type":9,"colorId":2,"A":43,"B":13,"D":26,"C":60},{"so1":24,"so2":64,"idx":9},{"so1":75,"so2":61,"idx":9},{"sIndex":6,"cIndex":6,"color":"#00c933"}]
["8",{"ans0":"95-34","ans1":"61"},{"ans0":"43-41","ans1":"2"},"30","<",{"uansHour":5,"uansMinute":0},["26","60","43","43","26"],{"ans1":"24+64=88","ans2":"88"},{"ans1":"75-61=14","ans2":"14"},"9"]