Lớp 1 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Nguyen Quang Trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
tungtung
10 điểm
Huỳnh Nguyên Phúc
10 điểm
Đặng Hồng Trung
10 điểm

Có 3227 người đã làm bài

[{"type":5,"dm":50},{"type":0,"so1":59,"so2":59},{"so1":53,"so2":1},{"nguoiId":1,"dovatId":2,"tong":90,"chodi":30},{"type":0,"a":74,"b":71,"c":32},{"gio":7,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":3,"phutcanchinh":0},{"type":1,"colorId":0,"D":70,"C":3,"B":46,"A":32},{"so1":27,"so2":22,"idx":10},{"so1":48,"so2":46,"idx":9},{"sIndex":1,"cIndex":6,"color":"#ff6666"}]
["5",{"ans0":"59 - 59","ans1":"0"},{"ans0":"53 - 1","ans1":"52"},"30",">",{"uansHour":3,"uansMinute":0},["32","46","3","46","3"],{"ans1":"27+22=49","ans2":"49"},{"ans1":"48-46=2","ans2":"2"},"5"]