Lớp 1 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Nguyen Quang Trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
tungtung
10 điểm
Huỳnh Nguyên Phúc
10 điểm
Đặng Hồng Trung
10 điểm

Có 3153 người đã làm bài

[{"type":5,"dm":50},{"type":1,"so1":53,"so2":74},{"so1":72,"so2":31},{"nguoiId":4,"dovatId":0,"tong":90,"chodi":20},{"type":1,"a":98,"b":88,"c":38},{"gio":7,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":2,"phutcanchinh":0},{"type":2,"colorId":2,"A":50,"B":34,"C":27,"D":48},{"so1":52,"so2":35,"idx":5},{"so1":33,"so2":11,"idx":10},{"sIndex":3,"cIndex":15,"color":"#00c933"}]
["5",{"ans0":"74-53","ans1":"21"},{"ans0":"72-31","ans1":"41"},"50","<",{"uansHour":2,"uansMinute":0},["50","50","27","50","48"],{"ans1":"52+35=87","ans2":"87"},{"ans1":"33-11=22","ans2":"22"},"10"]