Lớp 1 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Nguyen Quang Trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
tungtung
10 điểm
Huỳnh Nguyên Phúc
10 điểm
Đặng Hồng Trung
10 điểm

Có 3153 người đã làm bài

[{"type":5,"dm":50},{"type":0,"so1":6,"so2":27},{"so1":78,"so2":35},{"nguoiId":1,"dovatId":1,"tong":80,"chodi":30},{"type":1,"a":60,"b":47,"c":43},{"gio":8,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":5,"phutcanchinh":0},{"type":7,"colorId":3,"C":67,"D":31,"B":22,"E":69,"A":47},{"so1":43,"so2":41,"idx":13},{"so1":52,"so2":51,"idx":10},{"sIndex":2,"cIndex":7,"color":"#16d0ff"}]
["5",{"ans0":"27 - 6","ans1":"21"},{"ans0":"78 - 35","ans1":"43"},"20","<",{"uansHour":5,"uansMinute":0},["69","22","22","67","67"],{"ans1":"43 + 41 = 84","ans2":"84"},{"ans1":"52 - 51 = 1","ans2":"1"},"6"]