Lớp 1 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Nguyen Quang Trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
tungtung
10 điểm
Huỳnh Nguyên Phúc
10 điểm
Đặng Hồng Trung
10 điểm

Có 3231 người đã làm bài

[{"type":5,"dm":20},{"type":0,"so1":13,"so2":35},{"so1":92,"so2":21},{"nguoiId":3,"dovatId":1,"tong":50,"chodi":10},{"type":0,"a":93,"b":85,"c":38},{"gio":2,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":8,"phutcanchinh":0},{"type":1,"colorId":2,"D":90,"C":1,"B":46,"A":21},{"so1":42,"so2":32,"idx":10},{"so1":66,"so2":25,"idx":7},{"sIndex":8,"cIndex":7,"color":"#16d0ff"}]
["2",{"ans0":"35-13","ans1":"22"},{"ans0":"92-21","ans1":"71"},"30",">",{"uansHour":8,"uansMinute":0},["21","46","1","46","1"],{"ans1":"42+32=74","ans2":"74"},{"ans1":"66-25=41","ans2":"41"},"8"]