Lớp 1 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Nguyen Quang Trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
tungtung
10 điểm
Huỳnh Nguyên Phúc
10 điểm
Đặng Hồng Trung
10 điểm

Có 3153 người đã làm bài

[{"type":5,"dm":60},{"type":0,"so1":67,"so2":87},{"so1":46,"so2":30},{"nguoiId":2,"dovatId":1,"tong":50,"chodi":20},{"type":1,"a":89,"b":18,"c":76},{"gio":11,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":2,"phutcanchinh":0},{"type":6,"colorId":3,"A":95,"B":3,"D":1,"C":4},{"so1":66,"so2":22,"idx":11},{"so1":78,"so2":45,"idx":16},{"sIndex":3,"cIndex":17,"color":"#ff7e00"}]
["6",{"ans0":"87-67","ans1":"20"},{"ans0":"46-30","ans1":"16"},"10",">",{"uansHour":2,"uansMinute":0},["95","1","4","95","1"],{"ans1":"66+22=88","ans2":"88"},{"ans1":"78-45=33","ans2":"33"},"10"]