Lớp 1 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Nguyen Quang Trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
tungtung
10 điểm
Huỳnh Nguyên Phúc
10 điểm
Đặng Hồng Trung
10 điểm

Có 3153 người đã làm bài

[{"type":5,"dm":80},{"type":1,"so1":31,"so2":48},{"so1":42,"so2":0},{"nguoiId":1,"dovatId":1,"tong":90,"chodi":30},{"type":0,"a":51,"b":98,"c":7},{"gio":6,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":8,"phutcanchinh":0},{"type":0,"colorId":2,"D":60,"C":6,"B":12,"A":66},{"so1":36,"so2":20,"idx":8},{"so1":82,"so2":21,"idx":10},{"sIndex":5,"cIndex":1,"color":"#fdff31"}]
["8",{"ans0":"48-31","ans1":"17"},{"ans0":"42-0","ans1":"42"},"30","<",{"uansHour":8,"uansMinute":0},["66","12","12","6","6"],{"ans1":"36+20=56","ans2":"56"},{"ans1":"82-21=61","ans2":"61"},"9"]