Lớp 1 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Nguyen Quang Trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
tungtung
10 điểm
Huỳnh Nguyên Phúc
10 điểm
Đặng Hồng Trung
10 điểm

Có 3153 người đã làm bài

[{"type":5,"dm":40},{"type":1,"so1":51,"so2":77},{"so1":93,"so2":60},{"nguoiId":3,"dovatId":1,"tong":40,"chodi":10},{"type":0,"a":93,"b":77,"c":63},{"gio":5,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":1,"phutcanchinh":0},{"type":3,"colorId":1,"A":90,"B":1,"C":0,"D":9},{"so1":78,"so2":11,"idx":6},{"so1":85,"so2":43,"idx":7},{"sIndex":3,"cIndex":10,"color":"#b6b6b6"}]
["4",{"ans0":"77-51","ans1":"26"},{"ans0":"93-60","ans1":"33"},"20",">",{"uansHour":1,"uansMinute":0},["90","0","90","90","9"],{"ans1":"78+11=89","ans2":"89"},{"ans1":"85-43=42","ans2":"42"},"10"]