Lớp 1 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Nguyen Quang Trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
tungtung
10 điểm
Huỳnh Nguyên Phúc
10 điểm
Đặng Hồng Trung
10 điểm

Có 3232 người đã làm bài

[{"type":5,"dm":40},{"type":0,"so1":71,"so2":72},{"so1":70,"so2":10},{"nguoiId":3,"dovatId":0,"tong":90,"chodi":20},{"type":1,"a":93,"b":89,"c":11},{"gio":8,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":12,"phutcanchinh":0},{"type":7,"colorId":2,"C":16,"D":15,"B":10,"E":87,"A":77},{"so1":28,"so2":30,"idx":11},{"so1":64,"so2":51,"idx":8},{"sIndex":1,"cIndex":2,"color":"#5674b9"}]
["4",{"ans0":"72 - 71","ans1":"1"},{"ans0":"70 - 10","ans1":"60"},"50","<",{"uansHour":12,"uansMinute":0},["87","10","10","16","16"],{"ans1":"28 + 30 = 58","ans2":"58"},{"ans1":"64 - 51 = 13","ans2":"13"},"5"]