Lớp 1 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Nguyen Quang Trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
tungtung
10 điểm
Huỳnh Nguyên Phúc
10 điểm
Đặng Hồng Trung
10 điểm

Có 3158 người đã làm bài

[{"type":5,"dm":60},{"type":0,"so1":65,"so2":78},{"so1":38,"so2":36},{"nguoiId":2,"dovatId":0,"tong":80,"chodi":20},{"type":0,"a":51,"b":54,"c":37},{"gio":9,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":11,"phutcanchinh":0},{"type":3,"colorId":4,"A":50,"B":5,"C":0,"D":29},{"so1":46,"so2":41,"idx":13},{"so1":32,"so2":30,"idx":8},{"sIndex":9,"cIndex":11,"color":"#ff7e00"}]
["6",{"ans0":"78 - 65","ans1":"13"},{"ans0":"38 - 36","ans1":"2"},"40","<",{"uansHour":11,"uansMinute":0},["50","0","50","50","29"],{"ans1":"46 + 41 = 87","ans2":"87"},{"ans1":"32 - 30 = 2","ans2":"2"},"11"]