Lớp 1 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Nguyen Quang Trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
tungtung
10 điểm
Huỳnh Nguyên Phúc
10 điểm
Đặng Hồng Trung
10 điểm

Có 3153 người đã làm bài

[{"type":5,"dm":30},{"type":0,"so1":64,"so2":65},{"so1":59,"so2":53},{"nguoiId":4,"dovatId":1,"tong":60,"chodi":30},{"type":0,"a":81,"b":60,"c":7},{"gio":12,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":11,"phutcanchinh":0},{"type":7,"colorId":1,"C":9,"D":4,"B":50,"E":84,"A":34},{"so1":68,"so2":20,"idx":12},{"so1":61,"so2":30,"idx":16},{"sIndex":3,"cIndex":10,"color":"#cf99cf"}]
["3",{"ans0":"65 - 64","ans1":"1"},{"ans0":"59 - 53","ans1":"6"},"0",">",{"uansHour":11,"uansMinute":0},["84","50","50","9","9"],{"ans1":"68 + 20 = 88","ans2":"88"},{"ans1":"61 - 30 = 31","ans2":"31"},"10"]