Lớp 1 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Nguyen Quang Trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
tungtung
10 điểm
Huỳnh Nguyên Phúc
10 điểm
Đặng Hồng Trung
10 điểm

Có 3153 người đã làm bài

[{"type":5,"dm":30},{"type":0,"so1":45,"so2":75},{"so1":57,"so2":52},{"nguoiId":3,"dovatId":0,"tong":50,"chodi":10},{"type":0,"a":60,"b":47,"c":43},{"gio":4,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":10,"phutcanchinh":0},{"type":3,"colorId":3,"A":40,"B":18,"C":7,"D":55},{"so1":77,"so2":10,"idx":12},{"so1":39,"so2":28,"idx":15},{"sIndex":10,"cIndex":12,"color":"#00c933"}]
["3",{"ans0":"75 - 45","ans1":"30"},{"ans0":"57 - 52","ans1":"5"},"30",">",{"uansHour":10,"uansMinute":0},["40","7","40","40","55"],{"ans1":"77 + 10 = 87","ans2":"87"},{"ans1":"39 - 28 = 11","ans2":"11"},"11"]