Lớp 1 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Nguyen Quang Trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
tungtung
10 điểm
Huỳnh Nguyên Phúc
10 điểm
Đặng Hồng Trung
10 điểm

Có 3230 người đã làm bài

[{"type":5,"dm":80},{"type":0,"so1":45,"so2":58},{"so1":35,"so2":34},{"nguoiId":1,"dovatId":1,"tong":60,"chodi":10},{"type":1,"a":99,"b":94,"c":98},{"gio":4,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":6,"phutcanchinh":0},{"type":6,"colorId":2,"A":13,"B":54,"D":11,"C":74},{"so1":68,"so2":31,"idx":16},{"so1":78,"so2":30,"idx":9},{"sIndex":7,"cIndex":6,"color":"#cf99cf"}]
["8",{"ans0":"58-45","ans1":"13"},{"ans0":"35 - 34","ans1":"1"},"40",">",{"uansHour":6,"uansMinute":0},["13","11","74","13","11"],{"ans1":"68 + 31 = 99","ans2":"99"},{"ans1":"78 - 30 = 48","ans2":"48"},"8"]