Lớp 1 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Nguyen Quang Trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
tungtung
10 điểm
Huỳnh Nguyên Phúc
10 điểm
Đặng Hồng Trung
10 điểm

Có 3153 người đã làm bài

[{"type":5,"dm":40},{"type":1,"so1":47,"so2":49},{"so1":17,"so2":13},{"nguoiId":4,"dovatId":2,"tong":60,"chodi":10},{"type":0,"a":48,"b":53,"c":43},{"gio":12,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":7,"phutcanchinh":0},{"type":4,"colorId":1,"A":80,"C":11,"B":3,"D":5},{"so1":35,"so2":44,"idx":14},{"so1":74,"so2":51,"idx":4},{"sIndex":3,"cIndex":13,"color":"#5674b9"}]
["4",{"ans0":"49-47","ans1":"2"},{"ans0":"17-13","ans1":"4"},"40","<",{"uansHour":7,"uansMinute":0},["80","3","5","80","80"],{"ans1":"35+44=79","ans2":"79"},{"ans1":"74-51=23","ans2":"23"},"10"]