Lớp 1 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Nguyen Quang Trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
tungtung
10 điểm
Huỳnh Nguyên Phúc
10 điểm
Đặng Hồng Trung
10 điểm

Có 3155 người đã làm bài

[{"type":5,"dm":50},{"type":0,"so1":33,"so2":64},{"so1":33,"so2":0},{"nguoiId":3,"dovatId":1,"tong":60,"chodi":20},{"type":0,"a":26,"b":38,"c":15},{"gio":2,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":8,"phutcanchinh":0},{"type":3,"colorId":2,"A":20,"B":77,"C":61,"D":78},{"so1":30,"so2":64,"idx":2},{"so1":78,"so2":66,"idx":11},{"sIndex":7,"cIndex":12,"color":"#5674b9"}]
["5",{"ans0":"64-33","ans1":"31"},{"ans0":"33-0","ans1":"33"},"20","<",{"uansHour":8,"uansMinute":0},["20","61","20","20","78"],{"ans1":"30+64=94","ans2":"94"},{"ans1":"78-66=12","ans2":"12"},"8"]