Lớp 1 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Nguyen Quang Trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
tungtung
10 điểm
Huỳnh Nguyên Phúc
10 điểm
Đặng Hồng Trung
10 điểm

Có 3153 người đã làm bài

[{"type":5,"dm":70},{"type":1,"so1":26,"so2":37},{"so1":35,"so2":30},{"nguoiId":2,"dovatId":1,"tong":90,"chodi":10},{"type":0,"a":93,"b":96,"c":86},{"gio":10,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":4,"phutcanchinh":0},{"type":5,"colorId":3,"A":52,"C":44,"B":37,"D":4},{"so1":38,"so2":21,"idx":6},{"so1":87,"so2":32,"idx":10},{"sIndex":10,"cIndex":13,"color":"#ff7e00"}]
["7",{"ans0":"37-26","ans1":"11"},{"ans0":"35-30","ans1":"5"},"70","<",{"uansHour":4,"uansMinute":0},["52","37","52","52","4"],{"ans1":"38+21=59","ans2":"59"},{"ans1":"87-32=55","ans2":"55"},"11"]