Lớp 1 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Nguyen Quang Trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
tungtung
10 điểm
Huỳnh Nguyên Phúc
10 điểm
Đặng Hồng Trung
10 điểm

Có 3153 người đã làm bài

[{"type":5,"dm":90},{"type":1,"so1":22,"so2":66},{"so1":27,"so2":15},{"nguoiId":3,"dovatId":0,"tong":40,"chodi":10},{"type":1,"a":99,"b":98,"c":5},{"gio":12,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":8,"phutcanchinh":0},{"type":6,"colorId":1,"A":67,"B":1,"D":22,"C":61},{"so1":42,"so2":31,"idx":1},{"so1":27,"so2":16,"idx":6},{"sIndex":9,"cIndex":10,"color":"#cf99cf"}]
["9",{"ans0":"66-22","ans1":"44"},{"ans0":"27-15","ans1":"12"},"20","<",{"uansHour":8,"uansMinute":0},["67","22","61","67","22"],{"ans1":"42+31=73","ans2":"73"},{"ans1":"27-16=11","ans2":"11"},"11"]