Lớp 1 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Nguyen Quang Trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
tungtung
10 điểm
Huỳnh Nguyên Phúc
10 điểm
Đặng Hồng Trung
10 điểm

Có 3158 người đã làm bài

[{"type":5,"dm":80},{"type":0,"so1":57,"so2":77},{"so1":94,"so2":31},{"nguoiId":1,"dovatId":1,"tong":40,"chodi":20},{"type":0,"a":99,"b":98,"c":73},{"gio":10,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":6,"phutcanchinh":0},{"type":5,"colorId":3,"A":0,"C":63,"B":95,"D":21},{"so1":43,"so2":42,"idx":15},{"so1":22,"so2":21,"idx":16},{"sIndex":8,"cIndex":16,"color":"#8fff16"}]
["8",{"ans0":"77 - 57","ans1":"20"},{"ans0":"94-31","ans1":"63"},"0",">",{"uansHour":6,"uansMinute":0},["0","95","0","0","21"],{"ans1":"43 + 42 = 85","ans2":"85"},{"ans1":"22 - 21 = 1","ans2":"1"},"8"]