Lớp 1 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Nguyen Quang Trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
tungtung
10 điểm
Huỳnh Nguyên Phúc
10 điểm
Đặng Hồng Trung
10 điểm

Có 3153 người đã làm bài

[{"type":5,"dm":30},{"type":1,"so1":22,"so2":32},{"so1":58,"so2":45},{"nguoiId":4,"dovatId":1,"tong":100,"chodi":40},{"type":1,"a":98,"b":86,"c":89},{"gio":4,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":6,"phutcanchinh":0},{"type":3,"colorId":4,"A":40,"B":5,"C":2,"D":19},{"so1":74,"so2":14,"idx":9},{"so1":25,"so2":14,"idx":14},{"sIndex":4,"cIndex":17,"color":"#fc9c00"}]
["3",{"ans0":"32-22","ans1":"10"},{"ans0":"58-45","ans1":"13"},"20",">",{"uansHour":6,"uansMinute":0},["40","2","40","40","19"],{"ans1":"74+14=88","ans2":"88"},{"ans1":"25-14=11","ans2":"11"},"9"]